RarExklusivMooglelagericon.png

Mummu bonnet +1 Mummu bonnet +1 (Mummu Bonnet +1)

DEF: 110
HP+37 MP+20 STR+20
DEX+35 VIT+16 AGI+30
INT+15 MND+14 CHR+17
Accuracy+38 Ranged Accuracy+38
Magic Accuracy+38
Evasion+63 Magic Evasion+75
"Magic Def. Bonus"+3
Haste+8%
Potency of "Waltz" effects received +8%
Critical hit rate +4%
Lv. 99 MNK / THF / RNG / NIN / COR / DNC

<Item Level: 119>


Mummu bonnet +1

Andere Qualitäten:
Mummu bonnet Mummu bonnet
Mummu bonnet +2 Mummu bonnet +2

Makro Kommando

/equip Head "Mummu bonnet +1"Beschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel