RarExklusivMooglelagericon.png

Ajja grip Ajja grip (Ajja Grip)

Accuracy+15 Magic Accuracy+15
Damage taken -3%
Lv. 99 WAR / BLM / DRK / SAM / DRG / SMN
SCH / GEO / RUN

Ajja grip

Andere Qualitäten:
Eletta grip Eletta grip
Kaja grip Kaja grip
Khonsu Khonsu
Tokko grip Tokko grip

Makro Kommando

/equip Sub "Ajja grip"Beschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel