Exklusiv

Sucellos's cape Sucellos's cape (Sucellos's Cape)

DEF: 15
Enfeebling magic effect +10
Enhancing magic effect duration +20%
Lv. 99 RDM

Sucellos's cape

Makro Kommando

/equip Back "Sucellos's cape"Beschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel