Exklusiv

Rosmerta's cape Rosmerta's cape (Rosmerta's Cape)

DEF: 16
Monster correlation effects +10
"Efflux" TP bonus +250
Lv. 99 BLU

Rosmerta's cape

Makro Kommando

/equip Back "Rosmerta's cape"Beschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel