RarExklusivMooglelagericon.png

Dullahan axe Dullahan axe (Dullahan Axe)

DMG: 1 Delay: 288
Lv. 1 All JobsSchaden pro Sekunde: 0.21
TP pro Treffer: 76

Dullahan axe

Makro Kommando

/equip Main "Dullahan axe"

/equip Sub "Dullahan axe"Beschaffung Verwendung


HinweiseItemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel