RarExklusivMooglelagericon.png

Ajja knife Ajja knife (Ajja Knife)

DMG: 105 Delay: 180
Accuracy+20 Magic Accuracy+20
Dagger skill +223
Parrying skill +223
Magic Accuracy skill +215
Lv. 99 RDM / THF / BST / BRD / RNG / NIN
COR / PUP / DNC

<Item Level: 119>


Schaden pro Sekunde: 35
TP pro Treffer: 50

Ajja knife

Andere Qualitäten:
Eletta knife Eletta knife
Kaja knife Kaja knife
Tauret Tauret
Tokko knife Tokko knife

Makro Kommando

/equip Main "Ajja knife"

/equip Sub "Ajja knife"Beschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel