Spike earring

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Syntheserezepteicon.png

Spike earring Spike earring (Spike Earring)

Attack+5 Evasion-5
Lv. 55 All Jobs

Spike earring

Gildenpunkt-Wert 3500 / 6000
(1.7 Gegenstände)

Makro Kommando

/equip "Spike earring"Beschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel