Scroll of Shellra IV

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Rar

Scroll of Shellra IV Scroll of Shellra IV (Shellra IV)

WHM Lv.68 / RDM Lv.68
PLD Lv.80 / SCH Lv.71 / RUN Lv.70
Teaches the white magic Shell IV.
Enhances target's magic defense.

Scroll of Shellra IV

Andere Qualitäten:
Scroll of Shell Scroll of Shell
Scroll of Shell II Scroll of Shell II
Scroll of Shell III Scroll of Shell III
Scroll of Shell IV Scroll of Shell IV
Scroll of Shell V Scroll of Shell V
Scroll of Shellra Scroll of Shellra
Scroll of Shellra II Scroll of Shellra II
Scroll of Shellra III Scroll of Shellra III
Beschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel