Meghanada chausses

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
RarExklusivMooglelagericon.png

Meghanada chausses Meghanada chausses (Meg. Chausses)


DEF: 105
HP+35 STR+32 VIT+15 AGI+34
INT+26 MND+15 CHR+10
Accuracy+31 Attack+27
Ranged Accuracy+31
Ranged Attack+27
Evasion+41 Magic Evasion+69
"Magic Def. Bonus"+5 Haste+4%
"Triple Attack"+3%
Physical damage taken -4%

Lv. 99 BST / COR / DNC / RNG / RUN / THF

<Item Level: 119>
Meghanada chausses

Andere Qualitäten:
Meghanada chausses +1 Meghanada chausses +1
Meghanada chausses +2 Meghanada chausses +2

Makro Kommando

/equip Legs "Meghanada chausses"Beschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel