Mandragora pouch

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
RarExklusiv

Mandragora pouch Mandragora pouch (Mandragora Pouch)

An adorable little mandragora-shaped
pouch beloved by Yoran-Oran.

Enchantment: Tiny Allowance
Dispense: ca. 1.000 Gil
Lv. 1 All Jobs

Mandragora pouchBeschaffung Verwendung


HinweiseItemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel