Golem shard

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Golem shard Golem shard (Golem Shard)
[Alchemy]  
1/12

A fragment from the remains
of a broken golem.

Golem shard



Beschaffung Verwendung











Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel