Gigas bracelets

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Gigas bracelets Gigas bracelets (Gigas Bracelets)

DEF: 9
HP+15 STR+3 DEX-2 AGI-2
Lv. 30 WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK
BST / BRD / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC
RUN

Gigas bracelets

Makro Kommando

/equip Hands "Gigas bracelets"Beschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel