Drone earring

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Syntheserezepteicon.png

Drone earring Drone earring (Drone Earring)

AGI+3 Wind-Icon.png+6
Lv. 35 All Jobs

Drone earring

Andere Qualitäten:
Wing earring Wing earring

Makro Kommando

/equip "Drone earring"Beschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel