Chunk of zinc ore

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Chunk of zinc ore Chunk of zinc ore (Zinc Ore) 1/12

This ore contains the metal zinc.

Chunk of zinc oreBeschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel