Chunk of fire ore

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Chunk of fire ore Chunk of fire ore (Fire Ore) 1/12

Ore infused with fire energy.

Chunk of fire oreBeschaffung VerwendungHinweiseItemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel