Chunk of Abdhaljs matter

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Exklusiv

Chunk of Abdhaljs matter Chunk of Abdhaljs matter (Abdhaljs Matter) 1/99

A special material fashioned by the
legendary mage Abdhaljs.

Chunk of Abdhaljs matter


Beschaffung VerwendungHinweise