Chaos torque

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Exklusiv

Chaos torque Chaos torque (Chaos Torque)Lv. 30 DRK


Chaos torque

Makro Kommando

/equip Neck "Chaos torque"


Beschaffung Verwendung


Hinweise