Beetle shell

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Beetle shell Beetle shell (Beetle Shell)
[Bonecraft]  
1/12

The thick cephalic exoskeleton of
a beetle.

Beetle shellBeschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel