Beech log

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Beech log Beech log (Beech Log) 1/12

A rough-cut log of beech timber.

Beech logBeschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel