Beadeaux coffer key

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
RarExklusiv

Beadeaux coffer key Beadeaux coffer key (Bdx. Coffer Key)

A key that opens a treasure coffer in
Beadeaux.

Beadeaux coffer keyBeschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel