Bat fang

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bat fang Bat fang (Bat fang) 1/12

A small bat fang.

Bat fangBeschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel