Assassin's bonnet +2

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
RarExklusivLagerbaricon.pngMooglelagericon.png

Assassin's bonnet +2 Assassin's bonnet +2 (Assassin's Bonnet +2)

DEF: 31
STR+7 DEX+7
Accuracy+6 Enmity+4
Enhances "Mug" effect
Lv. 90 THF


Assassin's bonnet +2

Andere Qualitäten:
Assassin's bonnet Assassin's bonnet
Assassin's bonnet +1 Assassin's bonnet +1
Assassin's bonnet +2 (AUG) Assassin's bonnet +2 (AUG)
Assassin's bonnet -1 Assassin's bonnet -1

Makro Kommando

/equip Head "Assassin's bonnet +2"Beschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel