Aqua geode

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Aqua geode Aqua geode (Aqua Geode) 1/99

A hollow rock lined along the inside
with blue crystals of many shades and
hues.

Aqua geode

Andere Qualitäten:
Aqua gem Aqua gem
Aquamarine Aquamarine
Lapis lazuli Lapis lazuli
Turquoise Turquoise
Beschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel